SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıkça Sorulan Sorular

Hukuk Hizmetleri

 • Hukuk Hizmetleri

  • Bakanlığımızda kadrolu personel olarak diğer unvanlarda görev yapmakta iken hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık ruhsatnamesine sahip biri avukatlık kadrolarına atanabilir mi?

    

   12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği hükümleri kapsamında Bakanlığımızca yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olanlar avukatlık hizmetleri sınıfına atanabilmektedir.

    

  • Millî Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra teşkilatı bünyesinde işçi statüsünde çalışanlar, adli yargı kapsamındaki alacak davalarına mahsus ödemeler için hangi birime başvurmalıdır?

    

   Alacak davalarına mahsus ödeme başvurusu, davaya taraf olan okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak ve şahsen yapılmalıdır.

    

  • Tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ne zaman ödenir?

    

   Tazminat, ilgili mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

    

  • Tazminat davaları sonucunda davacılar lehine hükmedilen tazminat hangi birimler tarafından ödenir?

    

   Tazminat, dava konusu işlemi tesis eden birimlere iletilen mahkeme kararına istinaden ilgili birimler tarafından veya ilgili birimlerin yönlendireceği valilikler tarafından ödenmektedir.

    

  • Vekâlet ücretinin iadesi talebine mahsus başvuru nasıl yapılmalıdır?

    

   Vekâlet ücretinin iadesi talebine mahsus başvuru, vekâlet ücretinin iade edileceği ilgilinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ile banka hesap numarası bilgilerini içeren dilekçeyle yapılmalıdır. Kararın bir örneğinin de eklendiği dilekçe, şahsen iletilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir.

    

  • Vekâlet ücretinin iadesi talebi hangi birime iletilmelidir?

    

   Vekâlet ücretinin iadesi için merkezde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve illerde ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün İl Millî Eğitim Müdürlüklerince takip edilen dosyalara ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişim imkânı bulunmadığından İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin hukuk birimine başvurulmalıdır.

    

  • İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararının, davanın ileri aşamalarında davacı veya davalı lehine değişmesi hâlinde ret kararına istinaden daha önce ödenen vekâlet ücreti iade edilir mi?

    

   İlgili mahkeme tarafından verilen ret kararı gereğince davacı veya davalı tarafından ödenen vekâlet ücreti; davanın, kanun yollarına başvurulmak suretiyle üst mahkemece kararının bozulması hâlinde davacı veya davalının başvurusu üzerine vekâlet ücreti iade edilir.

    

  • Vekâlet ücretini taksitlendirebilmek için nereye başvurulmalıdır?

    

   Vekâlet ücretini taksitlendirebilmek için Merkezde Genel Müdürlüğün ve illerde valiliklerin hukuk birimine başvurulmalıdır.

    

  • Vekâlet ücreti taksitlendirilebilir mi?

    

   Vekâlet ücreti 4 taksite kadar taksitlendirilebilir.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme

  • Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar nelerdir?

    

   Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

   Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

   Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

   Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

   Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

   şartları aranacaktır.

   Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde ise;

   Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

   Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

   Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

   Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

   Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

   şartları aranacaktır.

    

  • 2005-2006 yıllarında yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı puanı hala geçerli midir?

    

   Mülga Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin "Sınavın değerlendirilmesi, sonuçlarının duyurulması ve geçerlik süresi" başlıklı 17'nci maddesi gereğince 2005-2006 yıllarında yapılan sınav puanının geçerlik süresi dolmuştur.

    

  • Kariyer basamakları sınavından kimler muaf tutulmaktadır?

    

   Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde uzman öğretmen unvanı için;  doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava başvuruda bulunacaklarda aranan şartları taşımaları hâlinde başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

    

  • 12/05/2022 tarihinden önce atanan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacak?

    

   12/05/2022 tarihinden önce aday öğretmen olarak atananların adaylıkları; 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları hâlinde kaldırılır.

    

  • 12/05/2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıkları nasıl kaldırılacaktır?

    

   12/05/2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıklarına yönelik iş ve işlemler, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

   Söz konusu aday öğretmenlerin adaylıkları; il millî eğitim müdürünce belirlenen eğitim müfettişi/ilgili il millî eğitim müdür yardımcısı/il veya ilçe millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, danışman öğretmen ve eğitim kurumu müdüründen oluşan Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programını tamamlayıp tamamlamadığına yönelik yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu Programı tamamlamış olmaları hâlinde kaldırılacaktır.

    

  • Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) hangi alanlarda yapılmaktadır?

    

   T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)' nin ÖSYM tarafından uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere Sınav Protokolü düzenlenmiştir. 2022 yılında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulanacak alanlar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir. 

    

  • Öğretmenlik Uygulamaları dersi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirilmektedir?

    

   Öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan öğrenciler ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolüne istinaden, Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ile Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kararı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” ve “Eki Çizelge”de belirtilen alanlarda gerçekleştirilmektedir.  

   Öğretmenlik uygulaması dersi; Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü ve Fakülte Uygulama Koordinatörünün iş birliğinde ilde görev yapan ve Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı/branşı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. 

    

  • Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan personelin Bilimsel Toplantılara katılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

    

   Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatına bağlı resmî eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan bilgisi ve mesleki gelişimlerini arttırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmeleri için yurt içindeki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımları ilgi “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Görev Yapan Personelin Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir.

   (Konu ile ilgili olarak 06.01.2020 ve 317256 sayılı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yazısını incelemek için tıklayınız.)

    

  • Millî Eğitim Bakanlığı Bursunu almanın şartları nelerdir?

    

   3580 sayılı “Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yasa” kapsamında çıkarılan Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmeliğe göre Yetenekli ve başarılı öğrencileri öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına yönlendirmek ve bu programlara talebi arttırmak, ayrıca öğretmenlik mesleğini cazip hale getirerek eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla burs verilmektedir. Bakanlığımız bursu, 06/03/2004 tarih ve 25394 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5102 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelik çerçevesinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

   Buna göre;

   Bakanlığımızca kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarını; ilk beş tercihinde kazanan ve verilen kontenjana giren öğrencilere karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca; bu programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir.

   Bakanlığımızca burs verilecek öğrencilerde ayrıca;

   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

   22 yaşını geçmemiş olmak, 

   Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,

   ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa ilk beş tercihinde yerleşerek (burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç) kesin kaydını yaptırmış olmak,

   Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,

   ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak, bu programa giren Resmi Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları için ise kontenjan sınırı aranmayacaktır.

    

  • Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımcı seçim kriterleri nelerdir?

    

   Her faaliyetin seçim kriterleri düzenlenen faaliyetin özellikleri, hedef kitlesi, faaliyetin düzenlenme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak çoğu faaliyetlerde kursiyer seçiminde; kıdem, daha önce katıldığı merkezi hizmetiçi eğitim faaliyet sayısı ve bulunduğu yıl içerisinde başka bir merkezi faaliyete hiç katılmayanlar arasından iller için belirlenen kontenjana seçim yapılmaktadır.

    

  • Merkezi faaliyetlere başvuru yaparken eğitim merkezleri neden görünmüyor?

    

   Başvurular faaliyetin konusuna göre yapılmaktadır. Eğitim merkezi, başvuruların tamamlanmasından sonra onay sürecinde görülmekte ve istenirse faaliyet başvurusundan vazgeçilebilmektedir.  

    

  • Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılamadığımızda ne yapmalıyız?

    

   Kursiyer olarak alındığınız faaliyetlere katılım zorunludur. (Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Madde 20,21). Ancak yasal mazeretiniz olması durumunda mazeretinizi belgeleri ile birlikte okul/kurumunuz aracılığıyla Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. 

    

  • Başvuru yapmış olduğumuz faaliyete kabul edilip edilmediğimizi nasıl öğreniriz?

    

   Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm süreç MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülünden takip edilebilmektedir. Faaliyet onay süreci tamamlanan faaliyetlerde SMS ve e-posta ilgi bilgilendirme yapılmaktadır. 

    

  • Gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyer seçimlerinde dikkate alınan kriterler nelerdir?

    

   Öncelikle eğitim içeriğinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda her ilin öğretmen istatistiki bilgileri belirlenir. Belirlenen il kontenjanları ve bütçe imkânları çerçevesinde eğitimlerin kaç kursiyere yönelik yapılacağı planlanır. Bu kapsamda kursiyer seçimleri yapılırken;

   •En son öğrenim durumu (lisans, yüksek lisans, doktora)

   •Eğitici eğitimlerinde yetişkin eğitimi vermiş olmak.

   •Eğitici eğitimlerinde yetişkin eğitimi almış olmak.

   •Merkezi hizmetiçi eğitimlere katılım durumu?

   •Ulusal veya Uluslararası projelerde görev almış olmak.

   gibi kriterler dikkate alınmaktadır.

    

  • Eğitimlere nasıl başvuru yapabilirim?

    

   Yapılan duyurulara göre MEBBİS hizmetiçi eğitim modülünden veya veri toplama modülü üzerinden başvuru yapılabilir.

    

  • Veri Toplama Modülünden nasıl başvuru yapabilirim?

    

   Duyurusu yapılan eğitimler için başvuru tarihi içerisinde veri.meb.gov.tr adresinden veya MEBBİS uygulamasından tek şifreyle giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilebilir.

    

  • Veri Toplama Modülünde başvuru bilgilerimi nasıl değiştirebilirim/ başvurumu nasıl iptal edebilirim?

    

   Başvuru bilgilerinin değiştirilmesi ve başvuru iptali için İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçilebilir. 

    

  • 24 Kasım Öğretmenler Günü için İl temsilcisi öğretmen seçilmek ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine kabul görmek için ne yapılması gerekir?

    

   Her yıl Bakanlığımız koordinesinde Ankara da gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Tören ve Etkinliklerine 81 ilimizden katılacak olan öğretmenlerimiz “Öğretmenler Günü Genelgesi” çerçevesinde görev yaptıkları illerince Genelge eki seçim esasları çerçevesince belirlenmekte olup, 81 ilden seçilen öğretmenlerimiz onay verilmesi halinde Sayın Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Meclis Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmektedir. Bunun dışında Bakanlığımızın herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

    

  • 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla veliler ve okul aile birlikleri tarafından öğretmenlere bir hediye yarışı başlıyor. Velileri külfete sokacak meblağlar isteniyor. Bu sebeple Bakanlık eliyle Öğretmenler Günü hediyesiyle ilgili bir çerçeve çizilip yayınlamasının öğretmenler açısından güzel olacağını düşünüyorum.

    

   2015/21 sayılı "Eğitimciler İçin Mesleki Etik İlkeler Hakkında Genelge" de, ekte yer alan “EĞİTİM -ÖĞRETİM HİZMETİ VERENLER İÇİN MESLEKİ ETİK İLKELER” başlığı ve “Hediye Alma 12.Madde alt başlığında, “Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez” denilmektedir. 

   Sayın velilerimizin, Öğretmenler Gününde öğretmenlerimize hediye alma zorunluluğu yoktur. Ancak velilerimize ve öğrencilerimize, öğretmenlere hediye alma konusunda zorlama vb. davranışların olması durumunda, bahse konu hediyenin nerede ne miktarda alındığının net yazılı müracaatla bildirilmesi durumunda gerekli yasal işlemler okul/kurumlarca yapılmaktadır.

    

  • Emekli öğretmen kartımı nereden çıkartabilirim?

    

   Emekli kimlik kartları kişinin emekli olduğu Millî Eğitim Müdürlüklerince 1 adet fotoğrafla beraber şahsen başvurulması halinde düzenlenerek verilmektedir.

    

  • Öğretmen memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi hangi yolla bildirebiliriz?

    

   Öğretmene teşekkür mesajları 444 0 632 nolu MEBİM iletişim merkezine telefonları aranarak oluşturulabilmektedir. 

    

  • Emekli olan öğretmenler Hizmet Şeref Belgesini nereden alabilirler?

    

   Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği MADDE 16 – (1)(b)(c) de İl kutlama kurulları;” Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olanlar için Hizmet Şeref Belgelerinin düzenlenmesini ve tören sırasında ilgililere veya temsilcilerine verilmesini, Törende kendisi veya temsilcisi bulunmayanların belgelerinin adreslerine gönderilmesini” sağlar denilmektedir. İlgi yönetmelikle sadece içinde bulunulan yıl içerisinde emekli olanlara Hizmet Şeref Belgesi verilmektedir.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

 • Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

  • Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler nasıl ve ne zaman yapılır?

    

   Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

    

  • Açık Öğretim Liselerinden gelen öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde geriye dönük sınıf yıl sonu ders notları bulunmamaktadır.

    

   Açık Öğretim Liselerinden gelen öğrencilerin geriye dönük sınıf yıl sonu ders notlarının okul idareler tarafından e-Okul/Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Sorumluluk Tasdikname/Önceki Sınıflarında Aldığı Dersler ekranından girilmesi gerekmektedir.

    

  • Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptırabilir mi?

    

   Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

    

  • Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?

    

   Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz.

    

  • Mesleki Eğitim Merkezinde okuyorum. Aynı zamanda Açık Liseye de kayıt yaptırabilir miyim?

    

   Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilirler. Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde karşılığı olan derslerden yüz yüze eğitim programına devam ettirilmez.

    

  • Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ''Ön kayıt öğrencisi'' olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?

    

   Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme merkez kullanıcılar tarafından aktarılır ve öğrenci aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda yine merkez kullanıcılar tarafından sistemde aktif öğrenci yapılır. 

    

  • Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Açık Öğretim Lisesi / Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?

    

   Daha önce bir lise bitiren (Bu örgün eğitimde bir Lise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya Açık Öğretim lisesi de olabilir) Açık Öğretim Lisesi / Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler. 

    

  • Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kayıt yenileme yaptıracak mıyım?

    

   Örneğin 2019-2020 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2019-2020 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde kayıt yenilemek zorundadırlar.

    

  • Sınav ücretini ne zaman yatırmam gerekiyor?

    

   Yeni kayıt olan öğrenciler sisteme kayıtlarını yaptırdıktan sonra bankaya gidip sınav ücretlerini yatırabilirler. Hali hazırda öğrenime devam etmekte olan öğrenciler ise önce bankaya gidip sınav ücretini yatırıp daha sonra kayıt yenileme işlemi yaptırabilir.

    

  • Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne öğretmen ve öğrenciler girişleri nasıl yapılacaktır?

    

   https://e-kurs.meb.gov.tr ekranından

   Kadrolu öğretmen ve yöneticiler: MEBBİS girişinden kişisel kullanıcı adı ve şifreleri giriş yapabilirler.

   Ücretli Öğretmenler: Ücretli öğretmen girişinden E-Devlet şifreleri giriş yapabilirler.

   Öğrenciler: Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabilirler.

    

  • Kurs planlaması nasıl yapılacaktır?

    

   Yıllık düzenlenecek kurslar; 5,6,7,8,9,10, 11,12 ve mezun öğrenciler için eylül ayında başlayacak şekilde planlanır. Ayrıca 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır. 15 tatilde kurs yapılıp yapılmayacağını kurum belirler. Resmi tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

    

  • Kursların açılış ve kapanışları nasıl yapılmaktadır?

    

   Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü ( https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr ) üzerinden yapılır.

   Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

   Ayrıca denetim sonucunda uygun şekilde yapılmayan kurslar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılır.

    

  • Kurslardan kimler faydalanacaktır?

    

   Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun öğrenciler başvurabilecektir.

    

  • DYK'da öğrenci sayısı 10'un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır?

    

   Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10 ’nın altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

    

  • Öğrenciler ne zamana kadar kursa kaydolacak ve nakil işlemleri nasıl yapılacaktır?

    

   Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

    

  • Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır?

    

   http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.meb.gov.tr  yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.

    

  • Kurs süreleri ne kadardır?

    

   Yaz döneminde açılan kursların süresi 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az, 36 haftadan fazla olamaz.

    

  • Kurs merkezleri nasıl belirlenir?

    

   Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

    

  • Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

    

   Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.

    

  • Kurslar hangi derslerden açılır?

    

   Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.

    

  • Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl belirlenir?

    

   Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

    

  • Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

    

   Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

    

  • Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?

    

   Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

    

  • Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

    

   Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir.

    

  • İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

    

   İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır.

    

  • Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?

    

   Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.

    

  • Yaz dönemi kurs seviyeleri nasıl olacaktır?

    

   Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

    

  • Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

    

   Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

    

  • Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır?

    

   Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları birimlerince aylık yada dönemlik yapılmaktadır.

    

  • Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

    

   Kurslara ait kazanım kavrama testleri, örnek ders planları ile programları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan “Kurslar” bölümünde yayımlanır.

    

  • DYK'larda günlük kurs saatleri nasıldır?

    

   Kurs saatleri kurs merkezlerinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kurumları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.

    

  • Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

    

   Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir.

    

  • Öğretmenler nerelerde kurs verebilmektedir?

    

   Kadrolu/sözleşmeli ve ücret karşılığı görevlendirilen öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında bulunan kurumlardan birisini tercih edebilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler e-Kurs Modülü üzerinden ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunur.

    

  • Özel öğretim kurumu olarak kurs açma konusunda karşılaştığım sorunlarda nereye başvurmalıyım?

    

   Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün ilgili dairelerine başvuru yapmanız gerekmektedir

    

  • Kurs sonu işlemleri onaylandıktan sonra sisteme yanlış girilen bilgiler nasıl düzeltilebilir?

    

   İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne konu ile ilgili resmi yazı ile müracaat edilir. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü İnceleme Soruşturma sonucunda gerekli yetkiyi kuruma verir. Kurum müdürü işlemi gerçekleştirebilir. Konu ile ilgili yardım sayfalarından yararlanabilirsiniz.        

    

  • Aktif kurslarda ders gün ve saatlerini değiştirebilir miyim?

    

   Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.       

    

  • Aktif kurslarda eğitici değişikliği yapabilir miyim?

    

   Yapılabilir. Bunun için yeni plan ekranını kullanabilir ve bu konuda hazırlanmış olan yardım sayfalarından faydalanabilirsiniz.       

    

  • Yabancı uyruklular kurslara kayıt olabilir mi?

    

   MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ne göre; (2) (Değişik: 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı R.G.) Kurslara kayıt, kursiyerin T.C. kimlik numarası esas alınarak yapılır. Yabancı kimlik numarası alan yabancılar için, bu kimlik numarası esas alınarak kurslara kayıt yapılır.

    

  • Kurslara nasıl başvuru yapabilirim?

    

   e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz. Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri ve Turizm Eğitim Merkezlerine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

    

  • İl ve İlçe MEM e-Yaygın kullanıcısı personeller Mebbis veya E-Devlet Şifresi ile giriş yapabilecek mi?

    

   01.03.2020 tarihinden itibaren e-Yaygın sistemine kurum yönetici ve öğretmenleri, il ve ilçelerde görevli personel sadece Mebbis veya e-Devlet Şifresi ile giriş yapabileceklerdir.

    

  • Kursiyerim. e-Devlet Şifresi ile giriş yapabilir miyim?

    

   Tüm Kursiyerlerimiz e-Yaygın sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapabilmektedir.

    

  • Mesleki Eğitim Merkezleri Kurs Açabilirler Mi?

    

   09.12.2016 tarihli ve 29913 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 6764 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile örgün öğretim kapsamına alınarak, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanan mesleki eğitim merkezlerinin e-yaygın sistemi üzerinden doğrudan yaygın eğitime yönelik kursları açmamalarına yönelik değişiklik gerçekleştirilmiştir.

    

  • Vatandaş olarak E-Yaygın Sistemine kayıt olabilir miyim?

    

   e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz.

    

  • Kurs devam ederken soyadı değişen kursiyerimize yeni soyadıyla sertifika basabilmek için sistemde güncelleme yapılacak mı?

    

   Bu işlemi kurumlar yöneticileri Kursiyer Bilgileri Güncelleme ekranından yapılabilmektedir.  

    

  • e-Yaygın Modülünde İl Millî Eğitim Müdürlükleri tüm ilçe halk eğitimi merkezlerinin kurs verilerini rapor olarak alabilir mi?

    

   Rapor alabilir.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

 • BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBESİ

  •   Temel yükümlülüğüm nedir?

  Başvuru sahibi dilekçesini oluştururken öncelikle dürüst davranmalı ve iyi niyetli olmalıdır.

  Başkalarının adını kullanarak başvuru yapılması ya da iftira veya suç uydurma amacıyla yapılan başvurularda, iyi niyet hali söz konusu olmamaktadır.

  İftira, hakaret, şantaj, tehdit veya başkalarının onur ve şerefini ihlal etmek kastıyla yapılan başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Gerçeğe aykırı ad-soyadla yapılan başvurular ile gerçek dışı beyanda bulunulduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri, bu durumun anlaşılması halinde hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme alınmaz. Aynı şekilde dilekçesine ek olarak sunduğu bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olmaması gerekir.

  Dilekçemi nasıl bir üslupla yazmalıyım?
  Dilekçe anlaşılır ve resmi bir üslup ile yazılmalıdır.

  Genel toplumsal, ahlaki, görgü kurallarına uygun olarak yazılmalı; argo ya da küfür içeren ifadeler kullanılmamalıdır.

          • Dilekçe gönderilmesini talep ettiğiniz kuruma hitaben yazılmalıdır. Başvurular kurum personeline hitaben yapılamaz.

          • Dilekçede anlatılan olaylar belirli bir olay örgüsü çerçevesinde anlatılmalıdır.

          • Dilekçenin son kısmında talep açık olarak belirtilmelidir.

  Cevap verilmesini ne kadar süre beklemeliyim?
  Başvurunun konusu belirli bir istek, şikâyet ya da ihbar içeriyorsa kurumlar 30 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz kesin bir cevap veya yürütülen süreç ile ilgili ara cevap vermek zorundadır.

  Başvurunun konusu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bir bilgi ya da belge talebi ise cevap verme süresi 15 iş günüdür. Bu süre istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında başvuru sahibine bilgi verilmesi şartıyla otuz iş gününe uzatılabilir.

  Başvuruya doküman eklerken nelere dikkat etmeliyim?
  Başvuruya eklenen dokümanlar başvuru metninde yazılan konuları destekleyici nitelikte belgeler olmalıdır.

  Aşağıdaki durumlarda dilekçeleriniz işleme alınmayacaktır:

          • Başvuru eklerine ayrı bir dilekçe (başvuru metni) konulması,

          • Başvuru eklerine küfür, hakaret, müstehcenlik vb. görüntü içeren dokümanlar eklenmesi.

  CD, flash bellek, klasör gibi elektronik ortama yüklenemeyecek büyüklükte fiziksel ekler olması halinde bu dokümanlarınızı posta yolu ile Bakanlığımıza veya İletişim Başkanlığına gönderebilirsiniz.

   

  • "İstek" türünün başvuru konusu ne olmalıdır?

  Başvurunuzun konusu gerçekleşmesini istediğiniz somut bir talep veya hizmet ise başvuru türünün istek olarak seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; iş talebi, yol yapım talebi, sosyal yardım talebi, sağlık cihazı talebi, vergi borcunun yapılandırılması talebi gibi.

  “Şikâyet” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Tabiiyet, yaş vb. ölçütlere bakılmaksızın kişinin herhangi bir sebepten dolayı zarar görmesi veya mağdur olması ve yalnızca kişiyi ilgilendiren (kamuyu ilgilendirmeyen) bir durum olması halinde şikâyet türünün seçilmesi gerekmektedir.

  Örneğin; işverenin çalışan personelinin maaşını ödememesi, komşunun yaptığı gürültüden duyulan rahatsızlık, çöplerin toplanmaması, haksız yere kesilen cezai işleme yönelik şikâyet gibi.

  Şikâyet başvurusundan daha sonra vazgeçmek (başvurunun iptalini istemek) mümkündür. Bununla birlikte ihbar başvurusundan vazgeçilmesi belirli şartlara bağlıdır. Ayrıntılı bilgi İçin “Yapmış Olduğum İhbar ve Şikâyet Başvurusundan Vazgeçmem Mümkün Müdür?” bölümüne bakınız.

  “İhbar” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  İhbar, bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar başvurularında kişinin doğrudan zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaz.

  Toplumu ilgilendiren, kamu düzenini bozan bütün olaylara ilişkin başvurular ihbar niteliği taşır ve herkes tarafından yapılabilir.

  Örneğin; Cinayet-yaralama, uyuşturucu kullanımı, satıcılığı, vergi kaçakçılığı, cinsel taciz, rüşvet, fuhuş, kumar gibi.

  İhbar türünün seçilmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgiler (ad, soyad, adres, kurum adı vb.) ve olayı aydınlatıcı somut bilgi veya deliller yer almalıdır.

  “Görüş-öneri” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Bir kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesine ilişkin veya herhangi bir sorunun çözümüne ya da amacına ulaşması için öne sürülen düşünce, teklif ya da tavsiye içerikli başvurulardır.

  Örneğin; Trafik düzenlemesi ile ilgili öneriler, eğitim müfredat konuları ile ilgili görüşler, sağlık hizmetleri ile ilgili görüşler gibi.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan görüş-öneri niteliğindeki başvurular, başvuru konusuna göre ilgili kurumlara bilgi amaçlı gönderilerek kurumların değerlendirmesine sunulmaktadır. Bu başvurular talep içerikli olmadığından ilgili kurumların her görüş-öneri niteliğindeki başvuruya ilişkin işlem yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak başvuru sahibine cevap verme yükümlülüğü vardır.

  “Bilgi edinme” türünün başvuru konusu ne olmalıdır?
  Bilgi edinme hakkı bireylerin kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken somut bilgi ve belgeye erişebilme hakkıdır.

  Bilgi edinme hakkı, ayrı özel bir mevzuatla düzenlendiği için bu türün seçiminde özenli olunmalıdır.

  Hakkın kullanımına ilişkin sınırlandırmalar 4982 sayılı Kanun ile getirilmiştir. Bu nedenle başvurunun içeriği genel itibarıyla bir şikâyet, eleştiri, sitem, görüş-öneri ya-da ihbar içerikli ise başvuru türü olarak bilgi edinme seçilmemelidir.

  Ayrıca bilgi edinme başvurusunda somut olarak istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilmelidir.

  “Tarafıma bilgi verilsin” ifadesi yalnız başına konunun bilgi edinme hakkı kapsamında olduğunu ifade etmemektedir.

  Örn: “Atamamın yapılarak tarafıma 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bilgi verilmesini arz ederim” şeklindeki bir başvuru, bilgi edinme başvurusu değildir.

  Daha önce Bilgi Edinme ve CİMER’e yaptığınız başvurularınızın akıbetini “bilgi edinme” türünü seçerek sorgulayabilirsiniz.

   

  • Başvuruların kapsamı ve konusu ne olmalıdır?

  Dilekçeye konu edilen olay ile başvuran kişi veya kamu kurumu arasında bir ilginin bulunması gerekir.

  Dolayısıyla bireylerin kendileriyle ilgili olmayan ve toplumsal nitelik taşımayan başvuruları, dilekçe hakkı kapsamı dışında kalır.

  Kişinin kendisiyle ilgili olsa da herhangi bir kamu kurumunun görev alanına girmeyen başvuruları da dilekçe hakkı kapsamı dışındadır.

  Aynı şekilde görüş ve temenni içeren başvurular dilekçe hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir.

  Dilekçe hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırları kapsamında bir başkasına hakaret, tehdit, sövme, aşağılama, iftira amacıyla içeriğinde suç unsuru taşıyacak şekilde kullanılamaz.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak başvuruların içeriği ise kamu kurumlarının ellerinde bulunan ya da görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeye ilişkin olmalıdır.

  Bilgi ve belge kamu kurumlarının kayıtlarında yer alan her türlü veri, yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, elektronik ortamda kaydedilen bilgi, haber ve veri taşıyıcıları ifade eder.

  Bir başkası adına başvuru yapabilir miyim?
  Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunmak yasalara göre suç teşkil ettiğinden Bilgi Edinme ve CİMER’e bir başkası adına başvuruda bulunulamaz.

  Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür.

  Elektronik başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?
  Elektronik ortamda yapılan başvurularda cevap, başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilmektedir. Bu nedenle başvuru esnasında; sıkça kullandığınız ve şifresini bildiğiniz e-posta adresini belirtmeniz, cevaplarınıza daha kısa sürede ulaşmanız açısından önemlidir.

  İhbar başvurusunda kimlik bilgilerinizi gizlediyseniz başvuru metni içerisinde ad-soyad, unvan, adres ve kişisel ifadelerden (İşe giriş tarihi, akrabalık derecesi, ihbar ettiğiniz kişi ile ilgili diyaloglar vb.) kaçınmanız gerekmektedir. 

  Mektup veya faks aracılığıyla başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?
  Mektup ve faks ile yapılan başvurularda ad-soyad, adres ve imzanın bulunması zorunludur.

  Faks ile yapılacak bilgi edinme başvurularında yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak T.C. kimlik numarasının belirtilmesi zorunludur.

  Ayrıca; başvurunun değerlendirilme ve cevap verme süreçlerini hızlandırmak, gerekli durumlarda başvuru sahibine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla; mektup ve faks başvurularında da T.C. kimlik numarası, e-posta ve telefon bilgilerinin yer alması başvuru sahibi açısından yararlı olmaktadır.

  • Başvuruma doküman ekleyebilir miyim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunludur. Bununla birlikte müracaat konusunun ekli belgelerle desteklenebilmesi için başvuruya dosya, ekran görüntüsü ya da fotoğraf ekleme seçeneği bulunmaktadır.

  Müracaatlara eklenebilecek dosya formatları JPEG, PNG, TIFF, GIF olup maksimum dosya boyutu ise 3MB’dır.

  Müracaat konusunun başvuru metni alanına yazılması zorunlu olduğundan PDF, WORD uzantılı belgeler sisteme eklenememektedir. Ayrıca başvuruya video eklemesi yapılamamaktadır.

  Mektup ile Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvurularda müracaat konusu dilekçede belirtilmesi şartıyla dilekçe ile ilgili her türlü doküman gönderilebilmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgilerimi gizleyebilir miyim?
  Elektronik ortamda yapılan ihbar başvurularında “kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir.

  “Kimlik bilgilerim gizlensin” seçeneğinin işaretlenmesi halinde başvuru metni içerisinde ihbar edilen kişi veya kurumlar hakkında yeterli bilgilerin bulunması gerekmektedir.

  Kimlik bilgileri gizlendiğinde başvuru metni içerisinde ifşa edici ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Kimlik bilgileri gizlenen başvuruya ilişkin dosya eklenmesi halinde, dosya içeriğinde de kimlik bilgilerini ifşa edici bir ibare olmamasına dikkat edilmelidir.

  Şahsen, mektup ya da faks ile yapılan ihbar başvurularında kimlik bilgilerinizin gizli kalmasını istiyorsanız “kimlik bilgilerimin gizli tutulmasını istiyorum” beyanında bulunmanız gerekmektedir.

  Kimlik ve iletişim bilgileri yalnızca ihbar başvurularında gizlenebilmektedir.

  (Ayrıntılı bilgi için bkz: Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı? ve Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumlan ile paylaşılır mı?)

   

  • Başvurumun akıbeti hakkında nasıl bilgi alabilirim?

  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda, başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile www.cimer.gov.tr ve e-devlet kapısı üzerinden istenildiği zaman sorgulama yapılabilmektedir.

  Bunun yanı sıra T.C. kimlik numaranızın yer aldığı ancak başvuru sayınızı bilmediğiniz durumlarda da (mektup, faks veya şahsen müracaatlarınız) başvuru akıbetine ilişkin bilgiyi “başvuru sorgulama” sayfası üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

  Başvurumu iptal edebilir miyim?
  İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesine yönelik talepte bulunabilirsiniz. Sonuçlandırılmış ya da karara bağlanmış bir başvuruya ilişkin iptal talebinin değerlendirilmesi, işlemi yapan kurumun inisiyatifindedir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’ e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi varsa işleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

  İhbar ve şikâyet başvurularının iptal edilmesine yönelik ayrıntılı bilgiye “Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçmem mümkün müdür?” başlığı altında ulaşabilirsiniz. 

  Hakkımda yapılmış olan bir başvuru olup olmadığını öğrenebilir miyim?
  Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden hakkınızda yapılmış bir başvurunun olup olmadığı konusunda bilgi almak için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuz kapsamında Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden elektronik ortamda yapılmış bir başvuru olup olmadığı konusunda gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yalnızca hakkınızda herhangi bir başvuru olup olmadığı yönünde bilgi verilir. Ancak başvurunun içeriği ve kim tarafından yapıldığı yönünde bilgi verilmez.

  Mektup ve faks yoluyla gönderilmiş bir başvuru içeriğinde gerekli incelemeler yapılamamaktadır.

  Hakkınızda yapılmış bir başvurunun kim tarafından yapıldığı ve içeriğine yönelik bilgi almak istemeniz halinde Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

   

   

  Nasıl başvuru yapabilirim?

  Elektronik ortamda başvuru:

   • Bilgi Edinme ve CİMER üzerinden, 
    Bakanlığımız web sayfasında bulunan Bilgi Edinme veya CİMER linki açılarak “Başvuru Yap’’ butonunun seçilmesinin ardından T.C. kimlik numarası, kimlik seri no, ad-soyad ile cep telefonu bilgileri girildikten sonra başvuru sahibinin cep telefonuna gönderilen onay kodunun doğrulaması ile birlikte başvuru sahibi başvuru ekranına yönlendirilmektedir.

    Kimlik bilgileri kısmında başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası, ad-soyad, adres ve cep telefonu bilgileri sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır.

    Bu kısımda ayrıca başvuru sahibi e-posta adres bilgilerini girmek zorundadır, eğitim durumunu ise isteğe bağlı olarak girilmektedir.

    Bununla birlikte; başvuru sahibi yazışma adresi olarak farklı bir adres kullanabilir; ayrıca dilerse özellikle mahalli hizmetlerde ortaya çıkan sorunların yerinde tespit edilebilmesi amacıyla konum bilgilerini paylaşabilir.

    Daha sonra başvuru sahibi başvuru detay ekranına yönlendirilerek başvuru metnini oluşturur ve başvurusuna dosya ekleyebilir.

    Son aşamada başvuru sahibi, başvuru ön izleme yönlendirilerek hem kimlik bilgilerinin hem de başvuru metninin doğruluğunu inceler ve yasal bilgilendirme yazısını okuyup onayladıktan sonra “başvuruyu tamamla” butonunu tıklayarak işlemini sonlandırır.

    Başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir.
   • www.turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı)
    Başvuru sahibi e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartı veya internet bankacılığında kullandığı bilgi ve şifrelerle e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “CİMER” yazarak uygulamaya kısa yoldan erişim sağlayabilmektedir.

    Daha sonra karşısına çıkan yönlendirmeleri takip ederek daha önce yapmış olduğu başvuruların akıbetini sorgulayabilir veya yeni bir başvuru için “www.cimer.gov.tr” adresine yönlendirilerek yukarıda belirtilen süreç kapsamında başvurusunu yapabilir.

  Mektup-Faks:
  Milli Eğitim Bakanlığına hitaben yazılacak mektup ve faks ile başvuru yapılabilmektedir. Bu başvurular Bakanlığımız web sayfasında yer alan yazışma adresine gönderilmektedir.

  Şahsen Müracaat:
  Başvuru sahipleri Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerine şahsen müracaat ederek başvuru yapabilmektedir.

  Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

  İstediğim kuruma doğrudan başvuru yapabilir miyim?
  İnternet üzerinden yapılan başvurularda; başvuru metni oluşturulduktan sonra “Başvurunuz, CİMER aracılığıyla en kısa sürede sonuçlandırılmak üzere seçeceğiniz kuruma doğrudan iletilecektir” butonu tıklanarak Milli Eğitim Bakanlığı seçilmesi durumunda başvuru doğrudan otomasyon tarafından Bakanlığımıza gönderilebilmektedir. Bu işleme “CİMER Otomasyon” adı verilmektedir, İletişim Başkanlığının seçilmesi halinde ise başvuru ön değerlendirme sonrasında ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir. 

  • Kimlik bilgilerinin gizlenmesini gerektiren durumlar nelerdir?

  Başvuru sahibine kimlik ve iletişim bilgilerini gizleme imkânı verilmesinin temel amacı, başvuru sahibinin bir suç ihbarını rahat ve güvenilir bir ortamda yapmasına imkân tanımak ve bu yöndeki tereddütlerini gidermektir.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e ihbar başvurusu yapılırken başvuru sahibi tarafından kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilmektedir. Gerekli hallerde Bilgi Edinme ve CİMER yetkilileri ile Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından da bu bilgiler gizlenebilmektedir.

  Şikâyet başvurularında kimlik ve iletişim bilgileri gizlenememektedir. İhbar türü seçilerek kimlik ve iletişim bilgileri gizlenen fakat konusu itibarıyla şikâyet türü kapsamında olan başvurular İletişim Başkanlığı CİMER kullanıcıları veya Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve CİMER Genel Koordinatörleri tarafından şikâyet türüne çevrilerek işleme alınmaktadır.

  Kimlik ve iletişim bilgilerini gizlemek isteyen başvuru sahibinin başvuru metnini yazarken de aynı hassasiyeti göstermesi ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan kaçınması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme alınamamakta ve kendisinden bu kurallara uyarak yeniden başvuru yapması istenmektedir.

  Can güvenliği ve tehdit edilme nedeniyle korunma talebi içeren başvurularda yetkili makamların sizlerle en kısa zamanda iletişime geçebilmesi için bilgilerinizi gizlememeniz tavsiye olunur.

  İhbar ve şikâyet başvurum nasıl değerlendirilir?
  İhbar başvurularının tamamına yakını, şikâyet başvurularının ise ilgili olanları adli makamlara gönderilmektedir. Adli makama intikal eden başvurular Cumhuriyet Başsavcılığının uhdesinde değerlendirilmektedir. Gerekli hallerde Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin ifadesine başvurabilmektedir.

  Ayrıca ihbar ve şikâyet başvuruları idari inceleme ve soruşturma için görev alanına giren diğer kamu kurumlarına sevk edilmektedir.

  Kamu kurumu tarafından inceleme veya soruşturma başlatılması halinde de başvuru sahibinin ifadesine başvurulabilmektedir.

  Bu nedenle, başvuru sahibi kimlik ve iletişim bilgilerini gizleyerek başvuru yapsa dahi inceleme ve soruşturma aşamasında bu bilgiler talep edilmesi halinde yetkili kişilerle paylaşılmaktadır.

  Asılsız ihbar ve şikâyette bulunmanın yaptırımı nedir?
  Şikâyet ve ihbarda bulunma hakkı anayasal bir hak olmakla birlikte bu hakkın kötüye kullanılmasının da hukuken yaptırımları bulunmaktadır.

  Kişiye yönelik saldırıda bulunma, hakaret etme, iftira atma, suç uydurma amacıyla yapılan başvurular karşı tarafın kişilik haklarını ihlal edici yönde yapılan başvurulardır.

  Bununla birlikte;

          • Elde ciddi ve inandırıcı kanıtlar bulunmadığı halde yapılan başvurular,

          • Tahmine, zanna dayalı olarak yapılan başvurular,

          • Asılsız başvuru niteliği taşıyabileceğinden ihbar ve şikâyet başvurularında gerekli hassasiyetin başvuru sahipleri tarafından gösterilmesi gerekmektedir.

  Bu yönde başvuru yapanlara yönelik;
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 271. maddesinde “Suç Uydurma” başlığı altında, işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimsenin üç yıla kadar hapisle cezalandırılacağı yönünde hüküm bulunmaktadır.

  Aynı Kanun’un 267. maddesinde, “Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne yer verilmektedir.

  Gizlediğim kimlik bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılır mı?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan hiçbir başvuru (kimlik ve iletişim bilgileri açık ya da gizli olması fark etmeksizin) yetkisiz kişi ya da makamlarla paylaşılmaz. Kimlik ve iletişim bilgileri gizli olan başvuruların özelliği, bu bilgilerin yalnızca iletişim Başkanlığı CİMER yetkilileri tarafından görülmesi ve yalnızca yetkili makamlar tarafından istenilmesi halinde paylaşılmasıdır.

  Gizlediğim kimlik bilgilerim kamu kurumları ile paylaşılır mı?
  Gizli olan kimlik ve iletişim bilgileri; inceleme veya soruşturma aşamasında talep halinde Cumhuriyet Başsavcılıkları, yargı makamları ve kamu kurumlarınca başvuruyu değerlendirmek üzere görevlendirilmiş soruşturmacılara verilmektedir. Bunun dışında hiçbir kurumla paylaşılmamaktadır.

  Yapmış olduğum ihbar ve şikâyet başvurusundan vazgeçebilir miyim?
  Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması mümkündür. Bu hak başvuru sahibi tarafından ya da vekili aracılığı ile kullanılabilir.

  İhbar niteliğindeki bir başvuru kamuoyuna mal edilmiş sayılır. Bu nedenle toplumun genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğundan (yolsuzluk, cinayet, kaçakçılık, bomba ihbarı, uyuşturucu satışı vb.) vazgeçmesini gerektirecek bir kanıt (örneğin ihbarın asılsız olduğu yönünde bir bilgi/ belge) olmadığı sürece başvuru işleme alınır.

  Bilgi Edinme ve CİMER’e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi var ise,

          • İşleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılmalıdır.

          • İptalini istediği şikâyet başvurusu, kamu kurumuna sevk edildiyse iptal talebini içeren başvuru da “vazgeçilen başvurunun işleme alınmaması” notu ile aynı yere sevk edilir.

          • İptalini istediği başvuru ihbar niteliğinde ise ve herhangi bir kamu kurumuna sevk edilmediyse; her iki başvuru da ilgili kamu kurumuna sevk edilir.

  İhbar ve şikâyette bulunabileceğim diğer yetkili makamlar hangileridir?
  İhbar ve şikâyet başvurularının doğrudan yapılabileceği diğer makamlar şunlardır:

          • Valilik - Kaymakamlık

          • Cumhuriyet Başsavcılıkları

          • Kolluk Kuvvetleri (Emniyet- Jandarma gibi)

  Bununla birlikte yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin Elçilik ve Konsolosluklarına; bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kamu kurumuna da ihbar veya şikâyette bulunulması mümkündür.

  Kimlik bilgilerimi gizli olarak yaptığım başvurularıma cevap alabilecek miyim?
  Bilgi Edinme ve CİMER’e elektronik ortamda yapılan başvurularda e-posta adresinin girilmesi zorunluluğu vardır. Kullanmakta olduğunuz doğru bir e-posta adresi belirtmeniz durumunda ilgili kurum tarafından sistem üzerinden e-posta adresinize cevap gönderilebilmektedir. Aynı şekilde kurumun verdiği cevap “başvuru sorgulama” sayfasından giriş yapılarak da görüntülenebilmektedir. Sistemde kayıtlı e-posta adres bilgileriniz cevap veren kurum tarafından görülememektedir.

  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılacak başvurularda nelere dikkat etmeliyim?
  Kimlik bilgileri gizli olarak yapılan ya da gizlenmesi talep edilen başvurulara ilişkin başvuruyu destekleyici bilgi veya belgenin eklenmesi halinde, bu İçeriklerde kimlik bilgilerinizi ifşa edici ifadelerin (ad, soyad, adres, telefon vb. sübjektif ifadeler) olmamasına dikkat edilmelidir.

  Aynı şekilde konum bilgilerinizi paylaşırken ev veya iş adresinizin tespit edilebilir olmamasına da dikkat edilmelidir.

  • MEB İletişim Merkezinin numarası nedir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 hat üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkezini hangi saatlerde arayabilirim?

  7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkezi hangi konularda hizmet veriyor?

  Bakanlığımızın görev alanlarında her türlü bilgi edinme, görüş, öneri, talep, uygulama desteği ve idarî konularda hizmet vermektedir.

  • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvuru ne kadar sürede cevaplanıyor?

  İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurulara 3 iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Konusu gereği inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren başvurularda süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ikinci bir bilgilendirme yapılmaktadır.

  • MEB İletişim Merkezinin sosyal medya hesapları var mı?

  "Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi resmi sosyal medya hesapları:

  Twitter: https://twitter.com/mebimdestek

  İnstagram: https://www.instagram.com/mebimdestek/?hl=tr

  Facebook: https://www.facebook.com/mebimdestek

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4di2XQAIoBV9ks7fEU05bQ"

  • MEB İletişim Merkezi hangi birime bağlıdır?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı hizmet vermektedir.

  • MEB İletişim Merkezinden kimler hizmet alabilir?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi bakanlığımızın görev alanlarının tamamında öğretmen, öğrenci, veli ve diğer vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

  • MEB İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurular nereye yönlendirilmektedir?

  Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine gelen başvuruların görüşme anında sonuçlandırılması esastır. Ancak görüşme esnasında sonuçlandırılmayan inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren ya da görüş-öneri olarak değerlendirilen başvurular ilgisine göre merkez, taşra veya yurt dışı teşkilatındaki ilgili birimlere iletilmektedir.

  • MEB İletişim Merkezine yapılan başvruların sonuçları vatandaşlara iletiyor mu?

  Başvuru sonuçlandığında İletişim Merkeziyle paylaşılan cep telefonunuza kısa mesaj gönderiyoruz. Ayrıca size verilen cevabı E-devlet uygulaması üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz.

  • MEB İletişim Merkeziyle yaptığım görüşme kayıt altına alınıyor mu?

  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkeziyle yaptığınız görüşmeler hizmet takibi amacıyla kayıt altına alınmaktadır.

  • MEB İletişim Merkezi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metni'ne nereden ulaşabilirim?

  İletişim Merkezimizi aradığınızda yapılan bilgilendirme anonsu sonrası 1'e tuşlayara aydınlatma metnini dinleyebilir veya mebim.meb.gov.tr adresinden sayfanın alt kısmındaki "KVKK Aydınlatma Metninin Görmek İçin Tıklayınız..." kısmından ulaşabilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkeziyle ilgili önerim var. Nasıl iletebilirim?

  İletişim Merkezimiz hakkındaki görüş ve önerilerinizi değerlendirilebilmesi için İletişim Merkezini (444 0 632) arayarak iletebilirsiniz.

  • MEB İletişim Merkezine yaptığım başvurunun detaylarına nasıl ulaşabilirim?

  İletişim Merkezine yaptığınız başvurunuzun işlem süreci ve detayları hakkında bilgi edinmek için İletişim Merkezini arayabilirsiniz. Ayrıca görüşmeniz esnasında T.C. Kimlik numaranızı paylaştıysanız E-devlet üzerinden başvuru içeriğinizi, başvuru durumunuzu ve başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

  • KPSS sıralamasına göre kontenjanda olmama rağmen sözleşmeli öğretmen sözlü sınavına neden çağrılmadım?

    

   Bakanlığımızca KPSS' ye ilişkin herhangi bir sıralama yayımlanmamaktadır. Sözleşmeli öğretmen atama işleminde, her alan için kontenjan sayısının 3 katı aday KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenerek sözlü sınava katılacak adaylar belirlenmekte, alanlar bazında minimum puanlar Bakanlığımız resmî internet adresinde (http://personel.meb.gov.tr) yayımlanmaktadır. KPSS sonucuna göre alanında 3 katı aday arasına giremeyen adaylar sözlü sınava katılmaya hak kazanamamaktadır.

    

  • Sözleşmeli öğretmenin evlenme halinde ne kadar izin verilir?

    

   Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre sözleşmeli öğretmenin evlenmesi halinde yedi gün izin kullanabilir.

    

  • Ders ücreti karşılığında görevlendirme işlemleri nasıl yapılmaktadır?

    

   Bakanlığımız eğitim kurumlarında ders ücretikarşılığında öğretmen görevlendirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesi kapsamında Kaymakamlıklarca yapılmaktadır.

    

  • Öğretmenlerin kılık ve kıyafetleri ile ilgili olarak bir düzenleme yapılacak mı?

    

   Devlet memurlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.

    

  • Pasaport ile ilgili iş ve işlemler nasıl yapılır?

    

   Müdürlüğümüze bağlı Kurumlarda çalışan personellerden ön kadroları 3,2,1 olup da, görevde olan personellerden pasaport almak isteyenler Müdürlüğümüz Web sitesinden "Önemli Linkler" başlığı altında bulunan Formlar sekmesinden Hususi Talep Formunun dijital ortamda doldurularak tek sayfa halinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesi Pasaport Bölümünde işlemlerini yaptırabilirler.

   İlimizde görev yapmış olan emekli öğretmen ve personellerden pasaport almak isteyenler Müdürlüğümüz Pasaport Bölümüne başvurabilirler.

   Başka illerde görev yapmakta iken emekli olan öğretmen ve personeller için ise Müdürlüğümüz Pasaport şubesine dilekçe, kimlik fotokopisi veya emekli kimlik kartı ile müracaat edilir. Müdürlüğümüz tarafından görev yaptığı  illerden gelen bilgiler üzerine işlemi tamamlandıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne yönlendirilir.

    

    

  • Kamuda görev yapan öğretmenlerin ücret karşılığı özel ders verip veremeyecekleri?

    

   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 28'inci maddesinde; memurlara ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  • Yanlışlıkla e-sınav ücreti yatırdım, ücretimi nasıl geri alabilirim?

    

   e-sınav ücretlerinin iadesi için https/odeme.meb.gov.tr adresinden ücret iade talebi oluşturmanız gerekmektedir.

    

  • Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde fiyatlar nasıl belirlenmektedir?

    

   Öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüklerinde sunulmakta olan bütün hizmetlerin fiyatları, MEB Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin “Fiyat tespiti” başlıklı 21 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

    

  • e-talep modülünden neler talep edilebilir?

    

   Bu modül üzerinden okul ve kurumlar yalnızca donatım (okullar ve kurumlar için kullanılmak üzere sıra, masa, bilgisayar, elektronik cihazlar v.b.) ihtiyaçlarına ait veri girişi yapabilmektedir.

    

  • e- talep modülü üzerinden hangi tarihlerde ihtiyaç girişi yapılmaktadır?

    

   Okul ve kurumlar ihtiyaçlarını e-talep modülüne Ocak - Şubat aylarında Bakanlıkça belirlenen tarihler arasında girebilmektedir.

    

  • e-talep modülü üzerinden ihtiyacımıza ait talepler girildikten sonra ne yapmalıyız?

    

   İlgili öğretim daireleri donatım taleplerini bütçe ve ödenek serbestisi durumuna göre değerlendirip karşılamaktadır.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü - DENKLİK

 • Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü - DENKLİK

  • Denklik işlemleri için müracaat nasıl yapılır?

    

   Denklik işlemleri için https://edenklik.meb.gov.tr adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda online başvuru yapılır.                                                                    

    

  • Bursa'da Denklik işlemleri hangi içelerde yapılabilir?

    

   Denklik işlemleri ikametgahınıza en yakın denklik merkezlerinde yapılır. Denklik Merkezleri; 

   1-Büyükşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

   2-Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

   3-Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

   4-İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

   5-Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

    

  • Yurtdışından Türkiye´ye gelmek istiyorum, okul veya diplomamın denklik işlemini nasıl yaparım?

    

   Yurt dışından Türkiye´ye gelecek öğrenciler okudukları okullardan aldıkları son durumunu gösteren belgelerle bağlı bulundukları Eğitim Müşavirliklerine veya Eğitim Ataşeliklerine başvurarak Türkiye´de hangi okullarda okuyacağına dair denkliği yapılabilir. Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği bulunmuyorsa Türkiye´de İkamet edeceği il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak okulunun denkliğini yaptırabilirler.

    

  • Türkiye´den yurtdışına gitmek istiyorum, okul veya diplomamın denklik işlemini nasıl yaparım?

    

   Türkiye´den yurtdışına gidecek İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde okuyan öğrenciler okudukları okuldan aldıkları son diploma ve okulca onaylanmış kaçıncı sınıfta okuduklarına dair belgelerle gittikleri ülkelerin okullarına başvurabilir. O ülkenin eğitim sistemi hakkında bağlı bulundukları Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşeliklerinden yok ise Konsolosluklardan bilgi alabilirler.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü

 • Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü

  • Halk Eğitimi Merkezinde kurslara gittim. Kurs belgemi kayıp ettim. Belgemin tarafıma gönderilmesini istiyorum.

    

   2008 yılından sonra verilen belgeleri e-devlet üzerinden sorgu ekranından “yaygın eğitim sertifika belgesi” diye sorgulama yapabilir, barkodlu belgenizi alabilirsiniz. Aldığınız Belge 2008 yılından önce ise, kurs belgesini aldığınız Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile görüşmeniz gerekmektedir. 

    

  • Halk Eğitimi Merkezinde kurs açılmasını talep etmek istiyoruz, nasıl talep edebiliriz.

    

   e-yaygın sisteminde “kursiyer işlemleri”, “kursiyer işlemleri”, “kurs açılması talebi” sekmesinden kurs talep işlemi yapabilirsiniz. 

    

  • Sınava gireceğim yeri nasıl seçebilirim?

    

   Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her dönem kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girerek iş takviminde belirtilen sürelerde ders seçme ve sınav yeri(merkezi) değişikliği yapabilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği yerde sınava girmeye devam eder.

    

  • Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

    

   Sınava girecek öğrencinin yanında; sınava giriş belgesi, öğrenci kimlik kartı ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birinin (15 yaşından büyükler için mutlaka fotoğraf bulunduğu nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, ehliyet veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport ) olması gerekir.

   Sınav günü yanınızda yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

    

   NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.

    

  • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

    

   Öğrencilerimizin Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne veya yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Diploma kayıp belgesini öğrencinin adına bir başkası alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

    

  • Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?

    

   Geçici Mezuniyet Belgesi ile üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu nerede yayımlandı?

    

   Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınav başvurusu nereden yapılacaktır, başvuru ücretli midir?

    

   Pandemi döneminde Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir. Normal koşullarda öğretilerin başvuru işlemleri okul müdürlüklerince yapılacaktır. 

    

  • Resmi ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokullarının ve Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

    

   2019-2020 eğitim öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavına Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

    

   Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve öğrenim gördüğü okulun 8’inci sınıfına devam eden öğrenciler merkezî sınava başvurabilir.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavına Yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

    

   30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye’deki 8’inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla;

   • Başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,

   • Kılavuzda yer alan EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,

   • Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait başvuru belgeleri Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

   Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen başvuru belgelerinin asılları öğrenci velisi tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir.

   Başvuru Belgeleri;

   - Bir adet vesikalık fotoğraf

   - Geçerli kimlik belgesi fotokopisi

   - Onaylı denklik belgesi

   - EK-1 “Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası 

   Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik olması durumunda bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir. Faks yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

    

  • Sınavsız öğrenci alan okul tercih edeceğim, sınava girmeli miyim?

    

   Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

    

   Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numaranı ve alacağın sınav tedbir hizmetini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav tarihinden en az 7 gün önce öğrenebileceksin.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

    

   Pandemi döneminde fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır. Normal koşullarda sınav giriş belgeleri okul müdürlüklerinden alınacaktır. 

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

    

   Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında nakil olan, zorunlu adres değişikliği yapan ya da mevsimlik işçiler, hastalık, tayin gibi mücbir sebeplerden başka illerde bulunan öğrenciler sınava nasıl gireceklerdir?

    

   Bu durumdaki öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvuru yapacaklardır.

   Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavı oturum sayısı kaçtır, süresi ne kadardır?

    

   Sınav 2 (iki) oturumdan oluşmaktadır. 1. Oturum sözel alan 75 dakika, 2. Oturum sayısal alan 80 dakika olacaktır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavı oturumlarda hangi dersler yer almaktadır, soru dağılımı nasıl olacak?

    

   Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil; İkinci Oturum sayısal alanda ise Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yer alacaktır.

   Soru dağılımı ise;

   Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, 

   İkinci Oturum Sayısal Alan; Matematik 20 soru, Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında Özel gereksinimi olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç gereçlerini sınav esnasında yanlarında bulundurabilecekler midir?

    

   Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında Özel gereksinimi olan öğrencilere sunulacak hizmetler nelerdir?

    

   https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzun 7. Maddesinde (‘‘ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER”) sunulacak hizmetler ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında Yabancı Dil dersinden kimler muaf olabilecektir?

    

   İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin Yabancı Dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavına evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrenciler sınava nerede girecektir?

    

   Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM’a bildirilmesi gerekmektedir. RAM müdürlükleri, öğrenci için alınan sınav tedbir hizmeti kararını ve öğrencinin sınava alınacağı adres bilgisini il/ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderecektirler.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında ek süre verilen ve muafiyeti olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

    

   • Yabancı dil dersinin testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

   • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 80 dakika,

    

   • Yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin testinden muaf olan öğrenciler, sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süreleri 65 dakika, olacaktır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin testinden muaf olan öğrencilerin sınav süresi kaç dakika olacaktır?

    

   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin testinden muaf olan öğrencilerin sözel oturumundaki (birinci oturum) toplam sınav süresi 60 dakika olacaktır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavında uyulacak kurallar nelerdir?

    

   Sınav kuralları https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun’’ Sınav Uygulaması bölümünde açıklanmıştır.

    

  • Ortaöğretime Geçiş Sınavı değerlendirilmesi nasıl yapılacaktır?

    

   Merkezi Sınavın değerlendirilmesi https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun” Sınav Değerlendirilmesi bölümünde açıklanmıştır.

    

  • Ortaöğretim Geçiş Merkezi Sınav sonuçları nereden ilan edilecektir?

    

   Merkezî Sınav sonuçları  https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

   Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

    

  • Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sınav sonuçlarına nereden ve nasıl itiraz edilecektir?

    

   Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.   Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) itiraz ücreti yatırılması gerekmektedir.

   Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

    

   Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

    

  • Bakanlık tarafından başvurusu merkezi olarak yapılan her öğrenci sınava girmek zorunda mı?

    

   Hayır, sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

    

  • Okullar tatil oldu, sınavda sorulacak sorular hangi konuları içerecek?

    

   Her alan için 8’inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

    

  • Birinci dönem konuları hangileridir?

    

   Birinci dönem konu ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

    

  • Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

    

  • İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

    

  • Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

    

  • Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

    

  • Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

    

  • Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

    

  • Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

    

   Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

 • Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

  Müdürlüğünüze ait okul/kurumlarda Doktora, Yüksek Lisans vb. sebebiyle anket, araştırma yapmak istiyorum ne yapmalıyım?

   

  Söz konusu faaliyetler için öncelikle http://bursaarge.meb.gov.tr/www/arastirma-izinleri/icerik/26

  linki altında yer alan Millî Eğitim Bakanlığı 2020/2 Nolu Genelge’nin dikkatle incelenerek evrakların hazırlanması,

  Ve yine aynı link altında yer alan Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesinin doldurularak öğrenim görülen kurum üzerinden üst yazı ile Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Meslek ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü

 • Meslek ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü

  • DİPLOMA DÜZENLENMESİ

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 69- (1) (Değişik:RG-12/7/2019-30829) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Bunların diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir.

    

  • DİPLOMANIN TEKRAR DÜZENLENMESİ (KAYBETME-KİMİK BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK)

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 69- (3) h) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenmez. Bu durumda öğrenim durum belgesi düzenlenir (okul müdürlüğü tarafından). Ancak, kişisel bilgilerin yargı kararıyla değişmesi durumunda 2008 yılı ve sonrasında e-Okul sistemi üzerinden verilen diplomalar için yeniden diploma düzenlenir.

   Uygulamaya yönelik açıklamalar

   (2008 yılı öncesi mezunlar için) 

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 76- (2) Düzenlenmiş diploma ve belgelerde yer alan bilgilerde mahkeme kararına bağlı yapılması gereken değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılır. Buna ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılıp imzalanarak onaylanır ve millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) e-Okul sistemine kayıtlı diplomalar ve e-Mesem sistemine kayıtlı belgelerle ilgili düzeltmeler sistem üzerinden okul müdürlüğünce yapılır.

    

  • İŞYERİ AÇMA BELGESİ DÜZENLENMESİ

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 71- (1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118)   Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlara bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesindeki diplomaların düzenlemesi ve teminine ilişkin esaslar çerçevesinde ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir. İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında iş yeri açma belgesi verilmez. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir.

   (2) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Mesleki eğitim merkezlerince verilecek işyeri açma belgelerinin düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemlere dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

   (3)  (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kişisel bilgilerin yargı kararıyla değişmesi durumunda 2008 yılı ve sonrasında e-Okul sistemi üzerinden verilen işyeri açma belgesi için yeniden işyeri açma belgesi düzenlenir.

    

  • ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI VE DENKLİK (KALFALIK VE USTALIK İÇİN) İŞLEMLERİ

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 63/A – (Ek:RG-26/3/2017-30019)

   (1) Bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin kalfalık ve ustalık eğitiminde denkliği yapılır, belgeye dayalı olmayan önceki öğrenmelerin tanınması bu amaçla geliştirilen standartlarda ölçme ve değerlendirme yapılarak belgelendirilir.

   (2) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili belgelendirme, 3308 sayılı Kanun kapsamındaki alan/dallarda yapılır. Bu kapsamda yapılan denklik sonucunda kalfalık ve ustalık sınavına girmeye hak kazananların sınavları; yılda iki defadan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek takvime göre yapılır.

   (3) Önceki öğrenmelerin tanınması hizmetleri il millî eğitim müdürlüklerince belirlenecek eğitim kurumları tarafından yürütülür, bu faaliyetlerin izleme ve değerlendirilmesi millî eğitim müdürlüğünce yapılır.

    (4) Önceki öğrenmelerin tanınması süreci sonunda başarılı olan adaya, 3308 sayılı Kanun kapsamında, seviyesine uygun belge verilir.

   (5) Önceki öğrenmelerin tanınmasında öncelikli olarak yayımlanmış ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler referans alınır.

    

   (6) Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik denklik ve sınav komisyonlarının kuruluşu ile değerlendirme kriterleri ve benzeri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

    

  • USTALIK VE KALFALIK BELGESİ SAHİPLERİNE YENİ MESLEK LİSESİ DİPLOMASI HAKKINDAKİ BİLGİLER

    

   MillîEğitimBakanlığıMeslekiveTeknikEğitimGenelMüdürlüğübünyesindeUstalıkveKalfalıkBelgesinesahipkişilereyönelikuzunsüredenberibeklenenyapılançalışmatamamlandı.AğustosayınınsonhaftasındadetaylarıaçıklananMeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramıadıaltındayenibirprogramıaçıklandı. 2020-2021 Eğitim Öğretimyılıile hayata geçeceği açıklandı.

    MeslekiEğitim Merkezi Diploma Telafi Programınagöre; 

   A-KimlerYararlanabilir?

   Ustalık/KalfalıkBelgesinesahipOrtaokul,İlköğretimOkuluİmamHatipOrtaokuluveyaAçıkOrtaokulmezunlarıileherhangibirliseden(AçıkLisedahil)mezunolan,tasdiknameileherhangibirsınıftanayrılanveya halen bir lisedeöğrenci olanher birey programdanyararlanabilir.

   Ustalık/KalfalıkBelgesinesahipOrtaokulu/İmamHatipOrtaokulu/İlköğretimOkulunubitiremeyenlerileİlkokulMezunlarıveherhangibirdiplomayasahipolmayanlarbuprogramabaşvuramazlar.Açık Ortaokulmezunu olduktan sonra buprograma başvurmalarıönerilir.

   B-NasılMeslekLisesiDiploması Sahip Olunabilir?

    Ustalık Belgesine sahipolan kişilerileKalfalıkBelgesinesahip olan kişiler ayrı ayrıdeğerlendirilmektedir.

    

   Buradabelirlenen kriterler şuşekildedir. 

    Ustalık Belgesivarsa;

    

   1-)Lisemezunuolanlar;(HertürlüAnadoluLisesi,MeslekLisesi,Fen-SosyalBilimlerLisesi,İmamHatipLiseleri ve dahaöncediplomaverilmiş fakatşuan bulunmayantürlerdekiliseler)

   UstalıkBelgesi,LiseDiplomasıilemerkezimizemüracaatettiğindegerekliincelemelerdensonrauygun görülmesidurumunda Meslek Lisesi Diploması verilecektir.

   2-  Lisede halen öğrenimgörenler;(AçıkLise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi,DiğerLiselervb)

   3-  UstalıkBelgesiileöğrenimgördükleriveyaensonkayıtlıolduklarılisedenalacaklarıbelgeilealdıklarıveyabaşarılıolduklarıdersleriispatladıklarındabaşarılıolduklarıderslerdenmuaftutularakdiğerfarkderslerini yüzyüze alarakMeslek LisesiDiplomasıalabilecektir.

   4-  EskiAdıylaÇıraklıkEğitimMerkezinden Çıraklık ProgramıUstalıkmezunları

   UstalıkBelgesiilemüracaatedildiğindesadeceçıraklıkeğitimprogramıilediplomaprogramıarasındakifarkderslerindensorumluolacaklarve farkderslerindenyüz yüze alarakbaşarılı olmalarıdurumundaMeslekLisesiDiploması alabilecektir.

   5-  Ortaokul,İlköğretim Okuluveyaİmam Hatip Ortaokulumezunları

   Ortaokul,İlköğretimOkuluveyaİmamHatipOrtaokulumezunlarından  UstalıkBelgesinesahipolanlarsadeceMeslekiEğitimProgramındakisadecekültürderslerini(Meslekderslerinialmadan)yüzyüzealarak Meslek Lisesi Diploması alabilecektir.

    

    KalfalıkBelgesivarsa;

    

    MeslekiEğitim Merkezi Programı12.Sınıfakayıtlarıalınır.(3yıllık eğitimalmışgibideğerlendirilir.)

    

   1-) Lisemezunu olanlar;(Her türlü AnadoluLisesi, MeslekLisesi,Fen-Sosyal Bilimler Lisesi, İmamHatipLiselerive dahaöncediploma verilmiş fakatşuan bulunmayantürlerdekiliseler);

   KalfalıkBelgesiveLiseDiplomasıilemerkezimizekişimüracaatettiğindeMeslekiEğitimMerkezi12.sınıfaöğrenciolarakkaydedilir.12sınıfıbaşarıiletamamladığındaMeslekLisesiDiplomasıverilecektir.9-10-11sınıflardaMeslekiEğitimMerkeziProgramındakialmadığıderslerdensorumluolacaktır.(12sınıfta1,5günokuldagerikalanzamanıuygungörülmesidurumundaçalıştığıişyerinde)

   2-  Lisede halen öğrenimgörenler;(AçıkLise, Mesleki Açık Öğretim Lisesi,DiğerLiselervb)

   KalfalıkBelgesiileöğrenimgördükleriveyaensonkayıtlıolduklarılisedenalacaklarıbelgeilealdıklarıveyabaşarılıolduklarıdersleriispatladıklarındabaşarılıolduklarıderslerdenmuaftutularakdiğerfarkdersleriile12sınıfıbaşarıiletamamladığındaMeslekLisesiDiplomasıverilecektir.(12sınıfta 1,5 gün okulda geri kalan zamanı uygun görülmesidurumunda çalıştığıişyerinde)

   3-  Eskiadıyla Çıraklık EğitimMerkezindenÇıraklık ProgramıKalfalıkmezunları

   KalfalıkBelgesiilemüracaatedildiğinde12.Sınıfakaydedilir.12Sınıfdersleriilebirlikteçıraklıkeğitimprogramıilediplomaprogramıarasındakifarkderslerinden(9-10-11sınıf)sorumluolacaklarvefarkdersleriile12.SınıfdersleriniyüzyüzealarakbaşarılıolmalarıdurumundaMeslekLisesi Diploması alabilecektir.

   4-  Ortaokul,İlköğretim Okuluveyaİmam Hatip Ortaokulumezunları

   Ortaokul,İlköğretimOkuluveyaİmamHatipOrtaokulumezunlarındanUstalıkBelgesinesahipolanlarMeslekiEğitimMerkeziProgramı12.Sınıfakayıtlarıalınır.9-10-11sınıfınsadecekültürderslerini(meslekderslerinialmadan)yüz yüzealarak12.Sınıftandevamederler.(12sınıfta1,5günokuldagerikalanzamanı uygungörülmesidurumundaçalıştığıişyerinde)12sınıfdersleriile9-10-11sınıf kültür derslerindenbaşarılı olduklarındaMeslekLisesiDiploması alabileceklerdir.

   C-YaşSınırlamasıVar mı?

   Yaş sınırlaması olmaksızın UstalıkveKalfalıkBelgesine sahipherkesbu programdanyararlanabilir.

   D-  Program Kapsamında Hangi Aylarda Dersİşlenecek?

   MeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramı36Haftadanazolmayacakşekildeplanlanmasıistenmiştir.12sınıfakayıtedilecekvefarkderslerinialacakkişileriçinnormaleğitim-öğretimyılısüresincedersplanveprogramıyapılacaktır.Eylül2020ileHaziran2021arasındabudersleri yüzyüzealabileceklerdir.

   E-  Program Kapsamında Devam Mecburiyeti Varmı?Devamsızlık HakkıVar mı?

   MeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramıyüzyüzedevammecburiyetiolanve36haftadanazolmayacakbirprogramdır.Yılboyuherdersindevamsızlığıayrıayrıtutulacakolupenfazla 1/6 oranında devamsızlıkhakkı tanınmıştır.

   G-ProgramKapsamında AlınmasıDerslerHangiGünler Verilecek?Çalışanlar Dikkate Alınacak Mı?

   MeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramınabaşvuranlarınçalışangruptaolacağınıbildiğimizdendolayıdersprogramıyapılırkenyeterlisayıyaulaşılmasıdurumundahaftasonuvehaftaİçiakşamsaatlerinederslerkonularakherkesinyıliçerindederslerinitamamlayarakdiplomasahibi olabilmesiiçinenuygun ders programı yapılmaya çalışılacaktır.

   H-Verilecek Diploma HangiAlanda veDalda Verilecek?

   MeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramınabaşvuranlarınuygunşartlarıtaşımalarıveyafarkderslerinintamamındanbaşarılıolmalarıkaydıylaUstalıkBelgesisahiplerineUstalıkBelgesindekiAlanveDaldan

   MeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramınabaşvuranlarınuygunşartlarıtaşımalarıveyafarkdersleriile12.SınıfderslerinintamamındanbaşarılıolmalarıkaydıylaKalfalıkBelgesisahiplerineKalfalık Belgesindeki AlanveDaldan

    

     I-Covid-19Pandemisinden DolayıYüzYüze Dersler YapılamazsaNeOlacak?

   MeslekiEğitimMerkeziDiplomaTelafiProgramınakayıtolduktansonraherhangibirşekildePandemidendolayıyüzyüzedersleryapılamazsaMilliEğitimBakanlığımızıntalimatlarıdoğrultusundahareketedilecektir.BukonudaMilliEğitimBakanlığımızbukapsamdakiöğrencilerimağduretmedengereklihassasiyetigöstereceğindeneminiz.Enuygunçözümkonusundaresmiolarak kurumları bilgilendirecektir.

   İ-  Nereyeveya nerelere başvuruyapabilirim?

   Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinedoğrudankişiler başvuru  yapacaklardır. 

   K-Başvuru Esnasında Hangi BelgelerTalep Edilecektir?

   1-Ustalık/ Kalfalık Belgesi Aslıya daNoter Tasdikli Kopyası vefotokopisi

   (Aslı görülüp fotokopisi aslı gibidir onayı yapılarakbelge sahibinegeri verilecektir.)

   2-Lise/Ortaokul/İmamHatipOrtaokulu/AçıkOrtaokul/İlköğretimOkuluDiplomanınAslıyadaNoter

   Tasdikli Kopyası vefotokopisi

   (Aslı görülüp fotokopisi aslı gibidir onayı yapılarakbelge sahibinegeri verilecektir.)

   3-    Liseden ayrılanlar için tasdikname (ayrılma belgesi) iletranskriptin (ders dökümü) ıslak imzalı

   NoterTasdikli Kopyası

   4-   Kimlik/Nufus Cüzdanı/Geçici Kimlik Belgesinin Aslıve Fotokopisi

   (Aslı görülüp fotokopisi aslı gibidir onayı yapılarakbelge sahibinegeri verilecektir.)

   5-İki adetBiyometrik Fotograf(Son 3ayiçindeçekilmiş)

   6-Mesleki EğitimMerkeziDiploma Telafi Programına Başvuru Dilekçesi

   (Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınacak)

   6-12. Sınıfa KayıtOlacaklar için OSGB’lerden alınansağlık raporu(Başvuru yaptığı Meslekleilgili çalışabilir raporu)

   7-12. Sınıfa kayıtOlacaklar içinİşletme Sözleşmesi (Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınacak)

    

  • İLİMİZ OKULLARINDA BULUNAN ALANLAR İLE İLGİLİ BİLGİ NEREDEN ALINABİLİR.

    

   İlimiz okullarında bulunan alan ve dallar ile ilgili bilgilere, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ana sayfasında “Genel Müdürlük” sekmesinin altındaki “Okullarımız” başlığından (http://mtegm.meb.gov.tr/kurumlar/) ulaşılabilir.

    

  • GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK VE İLİŞİK KESME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 35 b)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 

   (5)  (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

Özel Öğretim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Özel Öğretim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  • Sosyal etkinlik merkezlerinde farklı adlar altında ücret alınabilir mi?

    

   Sosyal etkinlik merkezlerinde herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

    

  • Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarına Kayıt Esnasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

    

   a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

   1) T.C. kimlik numarası,

   2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

   3) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,

   4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

   5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

   6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında belge alacaklar için mevcut sürücü belgesinin veya sürücü sertifikasının fotokopisi.

   b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

   1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi, veya geçici koruma kimlik belgesi

   3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

   4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

   5) Son altı ayda çekilmiş  iki adet biyometrik fotoğraf, 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

   c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.

   ç) Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.

   d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.

    

  • Sürücü Kurslarında Çalışan İdareci, Öğretmen Ve Diğer Personelin Sosyal Güvenceleri Nasıl Sağlanmaktadır?

    

   Sürücü kurslarında çalışan personelin sosyal güvenceleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre güvence altına alınmıştır.

    

  • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hangi aralıklarla denetlenmektedir?

    

   Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin her yıl il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince denetlenmeleri zorunlu olup, herhangi bir mevzuat dışı uygulama olması halinde denetimler dışında da ilgili mercilere başvurarak inceleme/soruşturma yapılması istenebilmektedir.

    

  • Özel okulların haftalık ders çizelgeleri resmi okullarla aynı mıdır?

    

   Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren resmi ve özel okullarda uygulanan haftalık ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenmektedir. Bunun dışında uygulanan fazla ders/etüt vb. çalışmalar kurumun ve velinin isteğine bağlı olarak yürütülmektedir

    

  • Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin okula gidemediği ve uzaktan eğitim yapıldığı tarihler arasında yemek ve servis ücreti ödenecek mi?

    

   Özel Okul Dernekleri temsilci Başkanları, uzaktan eğitim sürecinde yemek ve servis ücreti alınmayacağı konusunda basın açıklaması yapmıştır.

    

  • Ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın aşağıdaki adresinden ulaşabilirsiniz.

    

   https://ookgm.meb.gov.tr/www/sss.php

Orta Öğretim Şube Müdürlüğü

 • Orta Öğretim Şube Müdürlüğü

  • Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?

    

   Öğrencilerimizin Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne veya yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir. Diploma kayıp belgesini öğrencinin adına bir başkası alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir.

    

    

  • Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri nasıl yapılır?

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 27- (1) Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri denklik belgesine göre önceki okullarına veya aynı türdeki diğer okullara yapılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurtdışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenir. Yurtdışında eğitim gördüğü sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenir.

   (2) (Değişik:RG-14/2/2018-30332) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

   (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan öğrencilerin nakillerinde bu Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.

   (4) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılır. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanır.

   (5) (Ek:RG-26/3/2017-30019) Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınır.

    

  • Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri nasıl yapılır?

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 28- (1) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurtdışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurtdışında alınan öğrenim belgeleri, (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) 30/5/2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.(Ek cümle:RG-28/10/2016-29871)12 nci sınıfı yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilir.

   (2) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere Türkiye’ye gelenlerden Bakanlıkça uygun görülenler, okulların nakle ilişkin özel şartlarına bakılmaksızın belirlenen okullara misafir öğrenci olarak kabul edilirler. Bu öğrencilere öğrenim süresini kapsayan öğrenim durum belgesi düzenlenir. 

    

  • Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları nasıl yapılır?

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 29- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında:

   a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.

   b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.

   c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.

   ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.

   d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

   (2) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.

   (3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

   (4) (Ek :RG-13/9/2014-29118)  (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, okulların kayıt-kabul şartları dikkate alınarak; denklik belgeleri ve program uyumuna göre ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara veya mesleki eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilirler. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

    

  • Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler nasıl yapılır?

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 37- (Değişik:RG-14/2/2018-30332)

    (1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler;

   a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

   b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,

   c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,

   ç) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

   d) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Sınavsız öğrenci alan okullar ile özel öğretim kurumlarından bu okullara, kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre; aynı tür okullara her sınıf seviyesinde, farklı tür okullara ise sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

   e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek,

   f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10 uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak,

   bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

   (2) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler, okulların açık kontenjanlarına göre;

   a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,

   b) Okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar,

   c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,

   ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

   d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek,

   e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar,bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.

    

  • Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme süresi kaç gündür?

    

   Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 35 b)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

   (5)  (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içinde devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez. Devamsızlık süresini aşan öğrencilerin sözleşmeleri fesih edilerek sigorta çıkışları yapılır ve durumları yazılı olarak yasal temsilcisine ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirilir. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılır.

Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Temel Eğitim Şube Müdürlüğü

  • Adrese dayalı okul kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

    

   Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

   “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

   Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı düzenlenmesi için nüfus müdürlüğüne bildirir ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası temin edilen öğrencilerin kesin kayıtlarını e-Okul sistemi üzerinden yapar.

   Yabancı uyruklu olup İçişleri Bakanlığınca verilen belge ile kimlik numarası edinen çocukların kayıtları bu kimlik belgesinde bulunan bilgilere göre yapılır. Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam eden çocukların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası edinmelerinin ardından e-Okul sisteminde kimlik numarası güncellenir.

   Şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.” hükümleri doğrultusunda adrese dayalı kayıt ve nakil işlemleri yapılmaktadır.

    

  • Okula yeni kayıt için hangi bilgi/ belge talep edilir?

    

   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Kanununa göre kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan “ulusal adres veri tabanındaki adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü kapsamında yapılmış olup öğrencilerin adreslerine göre hangi okullara kayıtlarının yapıldığını Bakanlığımızın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi internet sayfası üzerinde "https://e-okul.meb.gov.tr/" öğrencilerinin T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulama yapılabilmektedir. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde ilan edilen okula kesin kayıt işlemi okul yönetimince yapılacaktır.

    

  • Kayıt, Aidat, Katkı ve Bağış Ücretleri Hakkında

    

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 inci maddesinde "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır." denilmektedir.

   Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz." hükmü yer almaktadır. 

   Ayrıca 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 16. maddesinde; "Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

   Okul yönetimi ile ilgili şikâyetlerinizi okulunuzun bağlı bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirebilirsiniz.

    

  • Okula başlama yaşı nasıl belirlenmektedir?

    

   • Anayasamızın 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3.maddesinde(Değişik:27/6/2019-7180/2 md.) ’’ Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. ’denilmektedir.

    İlköğretim Kurumlarına kayıtlar Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre yapılan iş ve işlemler aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

    b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

    c) İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

    ç) Eğitimlerine tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla devam eden öğrencilerden okul öncesi eğitimde bir sınıfta bulunacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sayısı 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda düzenlenir.

    d) Eğitimlerini tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla sürdüremeyecek durumda olan ağır düzeyde yetersizliği bulunanlar ile birden çok yetersizliği olan çocuklar, bu kurumlarda fiziki mekânın uygun olması ve özel eğitim öğretmeni istihdam edilmesi kaydıyla açılan özel eğitim sınıflarına kaydedilir."

    İlkokula kayıt:

    "a) İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

    b) Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirir veya kayıtlarını bir yıl erteler."

     

   • Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunlu mudur?

     

    Milli Eğitim bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki “a) fıkrası gereğince okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılmamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.” ifadesi gereği Bakanlığın hedefi, her eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de tüm okullarda normal eğitime geçmektir. Ancak çağ nüfusunun fazla derslik sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde normal eğitim yapıldığında okula gelemeyecek 5 yaş çocuklar varsa normal eğitim yapılması mümkün değildir.

    Yine okulun kayıt alanındaki 5 yaşında olan bütün çocuklar kayıt edilmiş olmasına rağmen 4 veya 3 yaş çocukların kayıt talebi varsa bu çocukların da eğitimi için ikili eğitim yapılabilir. 

     

   • İlkokul ve ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri ne kadardır?

     

    Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde;

    “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.

    Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” hükümleri doğrultusunda ders ve teneffüs süreleri düzenlemektedir.

    

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunlu mudur?

    

   Milli Eğitim bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6. Maddesindeki “a) fıkrası gereğince okul öncesi eğitim kurumlarında güne başlama oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılmamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.” ifadesi gereği Bakanlığın hedefi, her eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de tüm okullarda normal eğitime geçmektir. Ancak çağ nüfusunun fazla derslik sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde normal eğitim yapıldığında okula gelemeyecek 5 yaş çocuklar varsa normal eğitim yapılması mümkün değildir.

   Yine okulun kayıt alanındaki 5 yaşında olan bütün çocuklar kayıt edilmiş olmasına rağmen 4 veya 3 yaş çocukların kayıt talebi varsa bu çocukların da eğitimi için ikili eğitim yapılabilir. 

    

  • İlkokul ve ortaokullarda ders ve teneffüs süreleri ne kadardır?

    

   Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde;

   “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır.

   Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” hükümleri doğrultusunda ders ve teneffüs süreleri düzenlemektedir.

    

  • Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt yaşı nedir?

    

   Milli Eğitim Bakanlığı  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin beşinci fıkrasındaki “a) Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra  fiziki imkânların yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilir.” “b) Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.” “c)İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.” hükümleri gereği okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak “eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık” çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanındaki 57-68 aylık çocukların kaydı yapıldıktan sonra okulun fiziki imkânları yeterliyse yine büyük yaşlardan başlanarak 36 aya kadar olan çocukların da kaydı yapılabilir.

   Örnek verecek olursak; 2020-2021 eğitim öğretim yılında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak 2015 doğumlu çocuklar kaydedilecektir. 2015 doğumlu çocukların kaydı tamamlandıktan sonra fiziki mekânları uygun olan anaokulu ve uygulama sınıfları 2016 ve 2017 doğumlu çocukları, ana sınıfları ise 2017 doğumlu çocukları da kaydedebilecektir. Bir okulun kayıt alanında, bir sonraki yıl ilkokula başlayacak kayıtsız çocuklar varken daha küçük çocuklar için sınıf açması mevzuata aykırı bir işlem olacaktır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

 • Özel Eğitim ve Rehberlik

  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  • Özel eğitim sınıflarında ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde değişiklik yapılabilir mi?

    

   Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 27 ve 28 inci maddelerinde özel eğitim sınıflarında sunulacak eğitim hizmetlerine ilişkin esaslar yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu Yönetmelikte yer alan ilgili hükümler gereği özel eğitim sınıflarının ders, teneffüs, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından bünyesinde açıldığı okulda uygulanan programa uymaları gerekmektedir.

    

  • Destek eğitim odasından kimler nasıl yararlanır?

    

   Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin destek eğitim odasında eğitim alması zorunludur. Destek eğitim odası ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda yürütülmektedir.

    

  • Özel Eğitim Meslek Okullarına kimler kayıt yaptırabilir?

    

   İlköğretim programını tamamlayan, genel veya mesleki ortaöğretim programlarınıa devam edemeyecek durumda olan ve 27 yaşından gün almamış özel eğitim ihtiyacı olan bireyler  Özel Eğitim Meslek Okullarına kayıt yaptırabilir.

    

  • Evde eğitim hizmetinden kimler yararlanır?

    

   Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitme ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili daldan olmak üzere üç uzman tabip tarafından düzenlenmiş Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve Özel Eğitim DFeğerlendirme Kurulu Raporu ile il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun planlanması doğrultusunda ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verilebilir.

    

  • Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) nedir?

    

   Bilim ve sanat merkezleri; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. 
   BİLSEM’lerin temel amacı özel yetenekli öğrencilere ilgi alanları doğrultusunda eğitim imkânı sunmak ve var olan kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla BİLSEM’lerde örgün eğitim sisteminden farklı olarak etkinlik temelli eğitim verilmekte, sınav yapılmamakta ve not sistemi bulunmamaktadır. Öğrenciler, örgün eğitime devam etmekte, okul dışı saatlerde BİLSEM’lere gelmektedirler. BİLSEM’lerde verilen eğitimin içeriğini; proje tabanlı eğitim, yaparak-yaşayarak öğrenme, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen disiplinler arası eğitim programları oluştumaktadır.
   Merkeze kayıtları yapılan öğrenciler aşağıda belirtilen alanlarda eğitim programlarına alınırlar:
   • Uyum: BİLSEM’e yeni kaydı yapılan öğrencilerin BİLSEM’e uyumunu sağlamak amacıyla öğrencilere kurumun, programların, öğretmen ve diğer öğrencilerin tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
   • Destek eğitim: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve uyum programını tamamlayan öğrencilerin geliştirmesi gereken temel becerileri tüm alan/disiplinlerle ilişkilendirmesini esas alan çalışmalar yapılmaktadır.
   • Bireysel yetenekleri fark ettirme: Genel zihinsel yetenek alanında tanılanan ve destek eğitim programını tamamlayan öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
   • Özel yetenekleri geliştirme: Müzik ve görsel sanatlar yetenek alanından uyum programını, genel zihinsel yetenek alanından ise bireysel yetenekleri fark ettirme programını tamamlayan öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
   • Proje üretimi/yönetimi: Özel yetenekleri geliştirme programını tamamlayan öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir alanda/disiplinde grupla veya bireysel olarak proje çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır. 
   Programları tamamlayan öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce “Program Tamamlama Belgesi”  verilir.

    

  • BİLSEM'lere öğrenci seçimi nasıl yapılmaktadır?

    

   BİLSEM’lere öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır. Öğrenci seçim süreci; 
   • Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin gözlem formlarının yetenek alanlarına (genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik) göre doldurularak aday gösterilmesi,
   • Öğrencilerin tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulamasına girmesi,
   • Öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

    

  • Grup tarama uygulaması nedir?

    

   BİLSEM’lere sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler e-okul sistemi üzerinden gözlem formları doldurularak grup tarama uygulamasına alınırlar. Grup tarama uygulaması 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren tablet bilgisayarlar üzerinden yapılmaktadır. Öğrenciler T.C kimlik numaralarına tanımlanan tarih ve saatte tablet bilgisayar üzerinden uygulamaya alınarak sınıf düzeylerine uygun soruları cevaplandırmaktadır. Grup tarama uygulaması zekâ ölçeği değildir. Bakanlıkça yetenek alanları doğrultusunda belirlenen baraj puanlarına göre yapılan bir eleme uygulamasıdır. Grup tarama uygulamasında yetenek alanlarına göre belirlenen puanların yetenek alanlarına göre yapılan bireysel değerlendirmelerdeki sonuca bir katkısı olmamaktadır.

    

  • Bireysel değerlendirme nedir?

    

   Grup tarama sınavı sonuçlarına göre Türkiye ortalamasının üzerinde puan alan genel zihinsel yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler uzmanlar tarafından bireysel değerlendirmeye alınmaktadır. Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanından aday gösterilen öğrenciler ise illerde kurulan yetenek komisyonları tarafından değerlendirilmektedir. Komisyonlar alanında uzman akademisyenler ile yetenek alanlarına göre belirlenen branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. Değerlendirmelerin ardından Bakanlıkça belirlenen puanın üzerinde puan alan öğrenciler BİLSEM öğrencisi olmaya hak kazanmaktadır. Bahsedilen üç yetenek alanı için gerçekleştirilen bireysel değerlendirme işlemleri bir mülakat uygulaması değildir.
   Genel zihinsel yetenek alnında yapılan bireysel değerlendirmelerde ülke uyarlaması yapılan yurt dışı kaynaklı zekâ ölçekleri uygulanmaktadır. Bu ölçekler ülke normlarına göre oluşturulmuş, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış ölçeklerdir. Ayrıca bahsedilen ölçekler Genel Müdürlüğümüzce yetiştirilmiş uzman test uygulayıcıları tarafından tüm ülke genelinde aynı standart esaslara göre uygulanmaktadır.

    

  • BİLSEM tanılama süreci ile ilgili öğrenciler tarafından hazırlık yapılmalı mı?

    

   BİLSEM tanılama süreci ile ilgili herhangi bir hazırlık söz konusu değildir. Tanılama sürecini destekleyici hazırlık kursu, dershane, yayın vb. bulunmamaktadır.

Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Hükümet Konağı Kat3 55030 SAMSUN - 362 4358063 / 362 4355450 / 362 4355046

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.